Information om Stripe –

Information om Stripe – online betalning i SBK Tävling mail från Tävlingsavdelningen Kontaktuppgifter längre ner i mailet

Sändlista: Detta mail går ut till alla arrangörer i SBK Tävling, SBK distriktens- och rasklubbarnas tävlingsavdelningar samt SHU och SKK.

Hej,

Sedan våren 2020 har vi lämnat Dibs som online betalning och har övergått till en ny betalningslösning via Stripe.

I bifogad fil får ni information om detta. LÄNK

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se

Ansökningstid för tävlingar

Mail ifrån tävlingsavdelningen om Flyttad ansökningstid för tävlingar kontaktuppgifter för frågor längre ner i mailet

Hej

Se nedan utdrag ur justerat protokoll från SBK:s Utskott för prov och tävlings möte nr 7/2020 (2020-08-31):

________________________________________________________


§ 105
  BESLUTS- OCH UPPFÖLJNINGSÄRENDEN

g) Ansökningstid för prov/tävlingar till nästa år

Enligt nuvarande bestämmelser ska ansökan om prov/tävlingar till nästa år vara inne senast 15 september året innan för tävlingar som ska arrangeras 1 januari – 30 juni.
Nu i coronatider önskar arrangörer ha längre tid på sig men tanke på alla krav och rekommendationer som finns, så som gamla funktionärer etc. för att hinna rodda i vem som kan döma och vad man ska kunna arrangera.

Utskottet beslutade att flytta fram sista datum för ansökan om prov/tävlingar till 15 november 2020 för tävlingar som ska arrangeras 1 januari – 30 juni 2021.

__________________________________________________________

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se

Flyttad ansökningstid för tävlingar

Lottning vid bruksprov

Lottning vid bruksprov Kopia av mail utsänt av tävlings sektorn centralt
kontaktuppgifter för frågor finns i inlägget

Hej,

På förekommen anledning då jag fått förfrågan angående lottning vid bruksprov kommer detta mail till er.

Jag vill att ni sprider detta mail till alla era underliggande klubbar som arrangerar bruksprov.

Vi vet att det är mycket att hålla reda på nu i denna olycksaliga pandemi men vi vill uppmärksamma er på att den prioritering som finns inbyggd i SBK Tävling är den som ska användas, ingen manuell handpåläggning ska ske efter att man prioriterat. Om man som klubb vill använda sig av den generella dispensen som ger rätt att sätta begränsningar för vilka man tar emot på tävling, t.ex. utifrån avstånd så ska det framgå tydligt i förväg och de man då bedömer inte tillhör regionen eller har rest för långt ska återbetalas och plockas bort innan prioriteringen.

Följande finns att läsa i FS protokoll från den 29 augusti § 207

b) Klubbverksamhet

SKK/CS har från den 15 augusti lättat på riktlinjerna gällande antalet samtidiga personer vid arrangemang i enlighet med det som Riksidrottsförbundet(RF) och Polisen överenskommit om. Information om detta finns på SKK:s hemsida från beslut taget 20 juli. Det är fortsatt så att det personliga ansvaret är viktigt samt att klubbarna ska vara noga med att genomföra riskanalyser inför olika arrangemang. Det gäller även resandet där man som enskild person noga överväger nödvändigheten i att resa och att man använder sitt goda omdöme och gör kloka val. Det finns fortsatt en generell dispens för klubbarna att utfärda geografiska begränsningar men det är av största vikt att det framgår vid utannonsering av verksamheten och att man som arrangör också tar hänsyn till personers hemvist vilket inte behöver betyda samma som folkbokföringsadress.

Vänliga hälsningar
Camilla Hjort


Tävlingsavdelningen
Svenska Brukshundklubben
Telefon 08-505 875 41, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

tavling@brukshundklubben.se

Lottning vid bruksprov

Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten 2021 inom Svenska Brukshundklubbens föreningar

Nya normalstadgar började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som ”ställer om” valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska Brukshundklubben.

Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att ”ropa namn från golvet” under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se normalstadgarna.

Vad måste vi göra annorlunda inför års- och fullmäktigemöten 2021?

Inför års- och fullmäktigemöten 2021 kommer alla valberedningar behöva läsa på de nya normalstadgarna och den nya valordningen samt planera in ett nytt arbetssätt och nya datum för sitt förslag i sitt arbete.

Detsamma gäller alla styrelser som bör kommunicera med valberedningen så att det ändrade arbetssättet och kommunikationen kring detta sker enligt normalstadgarna.

Även medlemmarna behöver informeras om de nya normalstadgarna som börjar gälla 2020-07-01 och de förändringar som gäller inför års- och fullmäktigemöten 2021. Detta så att medlemmarna är informerade om sitt ändrade styrdokument och är förberedda på det nya arbetssättet och tidsramarna för detta.

Följande är att tänka på under det inledande arbetet efter den nya valordningen.
För exakta datum se normalstadgarna. Att vara uppdaterad på normalstadgarna är alltid en god förutsättning för medlemmar i en förening!

  • Ett preliminärt förslag från valberedningen ska presenteras för medlemmar i ett tidigare skede inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)
  • Medlemmar/delegater kan nominera ytterligare kandidater genom att skicka dem till styrelsen, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)
  • Styrelsen ska skicka lista på ev. inkomna kandidater vidare till valberedningen, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)
  • Valberedningen skickar sitt slutliga förslag till styrelsen inför års-/fullmäktigemötet, innan ett utsatt datum (se normalstagarna)
  • Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna/delegaterna inför års-/fullmäktigemötet

OBS! För mer information om vad som gäller på års- och fullmäktigemötet samt exakta detaljer kring den nya valordningen och förändringarna i dessa som gäller fr.o.m. 2020-07-01 se normalstadgarna samt vår FAQ om normalstadgar.

Lycka till i ert arbete inför år- och fullmäktigemöten 2021!

Vänliga hälsningar
Katarina Swahn


Organisationssekreterare
Svenska Brukshundklubben & Brukshundservice Sverige AB
Telefon 08-505 875 03, växel 08-505 875 00
Postadress Box 4, 123 21 FARSTA
Besöksadress Fryksdalsbacken 20

katarina.swahn@brukshundklubben.se

www.brukshundklubben.se